Oplysninger om advokatvirksomheden

Advokatfirmaet Hans K. Kristiansen ApS - CVR. nr. 18016877 - er etableret på følgende adresse:

Kronprinsessegade 26, 1
1306 Kbh. K

Tlf. 333 80 300 samt på e-mail-adressen hkk@cphlaw.dk

Advokatvirksomheden er organiseret som advokatanpartsselskab og indgår i kontorfællesskabet Kronprinsessegade 26, 1.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Hans K. Kristiansen ApS er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Beliggenhed og kontortid

Kontoret er centralt beliggende ved Kongens Have kun 10-15 minutters gang fra såvel Kgs. Nytorv som Nørreport og lidt mere fra Østerport (se evt. kort nederst på siden).

Tlf.: 333 80 300 telefontid dagligt fra kl. 9.00 - 16.00 (fredag dog til kl. 15.00).
Fax: 35 26 47 37.

Klientbankkonti

Advokatfirmaet Hans K. Kristiansen ApS har klientbankkonto i Arbejdernes Landsbank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssigt formål. Her dækkes beløb op til 10. mio euro, indtil 12. måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens  hjemmeside www.gii.dk

Ansvarsforsikring og garanti

Alle advokater hos firmaet er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Hans K. Kristiansen ApS uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Salærfastsættelse

Salær og/eller beregningen heraf aftales altid med klienten før sagens opstart, og der udarbejdes en rådgivningsaftale, der bekræfter det aftalte, når der er tale om private klienter (forbrugere).  Ift. erhvervsklienter udarbejdes rådgivningsaftale naturligvis også hvis ønsket.

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra bl.a.  følgende kriterier: arbejdets omfang og vanskelighed, forventning til tidsforbrug samt det med sagen forbundne ansvar.

Generelt

Advokatvirksomheden anvender ikke standardiserede forretningsbetingelser.

Der anvendes ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales særskilt med klienten.

Advokater er underlagt ”Hvidvaskloven” og er derfor forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om klienternes identitet.

Advokatfirmaet påtager sig ikke sager hvor der er risiko for interessekonflikt mellem kontorfællesskabets klienter. Såfremt der opstår en interessekonflikt, henvises klienten til en anden advokat.

Advokatvirksomheden samarbejder ikke med andre om ydelse om bistand.

Klageinstans

Advokaterne hos Advokatfirmaet Hans K. Kristiansen ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

I tilfælde af tvist om den leverede ydelse eller om salær opkrævet af Advokatfirmaet Hans K. Kristiansen ApS, kan klienten klage til Advokatnævnet Kronprinsessegade 28, 1306 København K. ,www.advokatnaevnet.dk


Persondatapolitik

Læs her